Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Obchodné podmienky

 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě lacnerakvy.sk

, provozovaném

Jaroslav Jedinák  +420 775 396 492  IČO: 87 567 032  DIČ.: CZ 8004139154

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních

stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi

prodávajícím nebo jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu

prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové

adrese lacnerakvy.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové

stránky.

 

 1. Vymezení pojmů
 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné

podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává

kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 •  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se

rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu

svého povolání

 •  Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při

uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v

rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v

rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.care4skin-eshop.cz

jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito

obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

 

 1. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem

předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

 

 1. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku

prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto

potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena

akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se

považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na

uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e- mailu nebo telefonu.

 

 1. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu

prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující email uschovat (nemazat),

neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a

reklamačního řádu.

 

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 

 1. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních

podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a

případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné

částce k úhradě.

 

 1. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do

okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem

nebo telefonicky.

 

 1. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční

nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského

zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení této smlouvy

informovat prodávajícího, vratnekelimky.cz

Spotřebitel písemnou formou v elektronické podobě zašle prodávajícímu na e-mailovou adresu

info@vratnekelimky.cz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od

odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě

smlouvy přijal, stejným způsobem. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie

faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté

peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím

nevzniknou další náklady. V případě odstoupení od smlouvy nebo reklamace, budou přijaté peněžní

prostředky vráceny na bankovní účet. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží,

který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající

nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených

nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží

musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li

kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom

případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od

kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým

je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při

vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté

peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli

odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku

kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém

případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet

určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,

pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím

prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 •  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím

lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v

takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 •  o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 •  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej

není možné vrátit,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje

v určeném termínu,

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím

výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel

před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od

smlouvy.

Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému

množství zboží určenému pro vlastní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou

spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele. Nákupy ke komerčním účelům na maloobchodních

stránkách www.care4ski.cz jsou výslovně zakázány.

Prodávající si určuje právo zrušit objednávku podle § 2006 – § 2009 Občanského zákoníku. V případě, že

tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za

účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)

 

 1. Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. z DPH.

 

 1. Způsoby platby a cena
 • Go pay a paypal

 

 1. Způsob doručení, náklady na doručení (DOPLNIT)
 •  TNT, doprava: zdarma
 1. Dodací podmínky Termín dodání

Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 15:00, Vám doručíme zpravidla 2 až 3 prac. dní  kamkoli po SK. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě a v den objednání již

odchází k zákazníkovi. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány

vždy první pracovní den, který po nich následuje.

Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má

čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej

nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost

obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis

s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen

neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným

komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo

uplatnit reklamaci.

 1. Práva z vadného plnění

práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými

předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského

zákoníku).

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na

kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající

způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 •  na odstranění vady dodáním novévěci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 •  na odstranění vady opravou věci
 •  na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 •  odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po

oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li

kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či

oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou

slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na

přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající

dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby

opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu

z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu

prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v

jakém ji obdržel.

To neplatí, když:

 •  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 •  použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 •  nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo

opomenutím,

 •  prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při

obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá

prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

 1. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahu záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným

užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z

vadného plnění, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se

zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu

zejména jméno, příjmení, telefon, emailová a poštovní adresa na dobu neurčitou, nebo do doby písemného

vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a

shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do

doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým

osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může

sám své údaje (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa) editovat ve svém online klientském účtu,

případně po zaslání žádosti k jejich editaci z daného registračního emailu. Emailová adresa lze změnit

pouze na písemné vyžádání odeslané právě z dané registrační emailové adresy (pro její ověření). Osobní

údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává

žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v

minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření

provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Společnost el nino parfum, s.r.o. je vedena u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem

00038308.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

 

 1. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den

odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření

kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@vratnekelimky.cz

 

Internetový obchod www.lacnerakvy.sk veškeré údaje na nich, obrázky produktů, grafické a obrazové prvky na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být reprodukovány nebo použity bez předchozího písemného souhlasu.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.11.2015

 

Reklamační řád.

 

Rozpor s kupní smlouvou.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s

kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez

zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle

požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový

postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od

smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl

nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví

během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím

převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné

vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem

popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné

vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů,

není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který

prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na

následující

případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o

dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová

záruka v délce 24 měsíců.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo

na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li

takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit

od kupní smlouvy,

 

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného

zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

 

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící

řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní

smlouvy,

 

 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu

věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat

prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z

následujících možností:

 

 • na e-mailovou adresu provozovatel, info@vratnekelimky.cz

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu

nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na

skladovou adresu provozovatele:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode

dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení

lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu

neodstranitelnou.

 

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím emailového

vyrozumění – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí

reklamace (reklamovaného zboží).

V případě oprávněné reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží

zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné

nejlevnější variantě, vrací prodejce pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy,

kterou měl v době odesílání kupující na výběr napříč všemi dopravními společnostmi.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění

tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s

vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly

na jeho straně.

lacnerakvy.sk

Slezská 981/57
130 00 Praha 3 – Vinohrady
Česká republika